Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

sucha128903
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viamems mems
sucha128903
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromblueinsane blueinsane viamems mems
sucha128903
My, ludzie, musimy iść do końca. Nawet wtedy, kiedy nas gonią i nikt nas nie kocha.
— Marek Hłasko
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viamems mems

April 16 2015

sucha128903
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić. 
— Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
Reposted fromfelicka felicka

March 13 2015

sucha128903
3526 9b35 500
Reposted frommuszyk muszyk viaMacManus MacManus

January 28 2015

sucha128903
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się.  Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura (z książki Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych)
Reposted fromdeviate deviate viafelicka felicka

August 31 2014

sucha128903
5992 13b5
Reposted fromewelinaggg ewelinaggg viamems mems
sucha128903
Reposted fromnivea nivea viakaskass kaskass

August 13 2014

sucha128903
6089 61c0
Reposted fromhestjapa hestjapa viamolotovcocktail molotovcocktail

July 01 2014

sucha128903
1948 b959
Reposted fromdelima delima viav2px v2px
sucha128903
1583 4989 500
Reposted fromsawik sawik viaMacManus MacManus
sucha128903
9243 2257
Reposted fromfelicka felicka viaMacManus MacManus

June 23 2014

sucha128903
Reposted fromnergo nergo

May 06 2014

sucha128903
Reposted fromrichardth richardth

February 24 2014

sucha128903
1443 a033
Reposted fromczekoczeko czekoczeko viaejMarta ejMarta
sucha128903
5277 8aa0
Reposted fromundertow undertow viasowaaa sowaaa
sucha128903
Reposted fromyourholypope yourholypope viaejMarta ejMarta
sucha128903
sucha128903
6598 dce0
Reposted fromvoid37 void37 viaejMarta ejMarta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl